Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Απορίες του Αντιδημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Ηλία Μάνη για το Νόμο 3852/2010

Λαμβάνοντας υπόψη το αρ. πρωτ οικ 44948 25/10/11 έγγραφο του Υπουργείου εσωτερικών προς το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Παρακαλώ να μου απαντήσετε στις εξής απορίες που έχω...

Στο έγγραφο σας αναφέρετε ότι η ιδιότητα του Αντιδημάρχου για την Δ.Κ.Σχοινούσας συμπίπτει με του προέδρου της Δ.Κ .
Παρακαλώ γνωρίσετε μου αν ο αντιδήμαρχος που είναι και πρόεδρος της Δ.Κ.Σχοινούσας είναι και πρόεδρος του συμβουλίου της Δ.Κ.
Στο άρθρο 8 παρ.1 του ν.3852/2010 αναφέρει ότι τα όργανα της Δ.Κ είναι α) το συμβούλιο της Δ.Κ και β) ο πρόεδρος του συμβουλίου της Δ.Κ.
Στην παρ.3 αναφέρει ότι σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους το συμβούλιο της Δ.Κ. αποτελείται από 5 μέλη. (Δηλαδή στο συμβούλιο της Δ.Κ συμμετέχουν (αποτελείται ) και όχι ψηφίζουν 5 μέλη)
Στο αρ.πρωτ 23567 23/05/2011 έγγραφο του ΥΠΕΣΑΗΔ προς το δημοτικό σύμβουλο τότε Μάνη Ηλία αναφέρεται ότι ο πρόεδρος του συμβουλίου της Δ.Κ είναι μέλος του συμβουλίου.
Άρα στη Δ.Κ Σχοινούσας τα μέλη του συμβουλίου είναι 1)Αντιδήμαρχος – πρόεδρος , Μάνης Ηλίας 2) Γεώργιος Γρίσπος 3)Αντώνιος Γρίσπος 4)Γεωργακοπούλου Ζαίρα 5) Μιχάλης Σιγάλας και 6) Αθανάσιος Μπελογιάννης . Σύνολο6 μέλη άρα σε κάποιο μέλος πρέπει να ανακληθεί η εκλογή από το πρωτοδικείο , αφού το συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη .
Στην εγκύκλιο 49 29/12/2010 << λειτουργία δημοτικών κοινοτήτων >> στην παρ. 7 <<τόπος συνεδρίασης –απαρτία – λήψη αποφάσεων , όπως και στο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοινοτήτων ,άρθρο 7 , αναφέρει ότι σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου ,δηλαδή σε αυτή την περίπτωση ο πρόεδρος του συμβουλίου έχει διπλή ψήφο. Στο άρθρο 207 αναφέρει ότι στα συμβούλια της Δ.Κ προεδρεύει ο αρμόδιος για την δημοτική κοινότητα αντιδήμαρχος χωρίς δικαίωμα ψήφου .Παρακαλώ απαντήστε μου τι γίνεται σε περίπτωση ισοψηφίας αφού ο πρόεδρος – αντιδήμαρχος δεν έχει ψήφο ,πως λαμβάνονται οι αποφάσεις ?
Επίσης στο αρ. πρωτ. 23567 23/05/2011 έγγραφό σας αναφέρετε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν . 3852/2010 ο πρόεδρος του συμβουλίου της Δ.Κ.Σχοινούσας είναι μέλος του συμβουλίου που εκλέγεται από αυτό με φανερή ψηφοφορία.
Πως θα γίνει εκλογή αντιπροέδρου στη Δ.Κ.Σχοινούσας?
Ποίος συγκαλεί το συμβούλιο για εκλογή αντιπροέδρου? Σύμφωνα με το άρθρο 79 , το συμβούλιο της δ.κ συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου(για την περίπτωση της Σχοινούσας) και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του .Άρα στη Σχοινούσα ποίος συγκαλεί το συμβούλιο για εκλογή αντιπρόεδρου α) ο αντιδήμαρχος – πρόεδρος Μάνης Ηλίας ή η πρώτη σύμβουλος αλφαβητικά Ζαίρα Γεωργακοπούλου ?
Σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ 2.
Αν η θέση του προέδρου ή του αντιπροέδρου του
συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας μείνει κενή λόγω
θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή ε-
ξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, εκλέγεται νέος πρό-
εδρος ή αντιπρόεδρος εντός μηνός, από την ημερομηνία
όπου η θέση έμεινε κενή. Για την εκλογή νέου προέ-
δρου ή αντιπροέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοι-
νότητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της προη-
γούμενης παραγράφου.
Ποίος αντικαθιστά τον τοπικό αντιδήμαρχο που είναι και πρόεδρος της Δ.Κ ;
Α. ο Δήμαρχος ;
Β. ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος ;
Γ. ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου της Δ.Κ ;
Δ. ο αντιδήμαρχος στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια ;
ΑΡΘΡΟ 59 παράγραφος 7
Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται , τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο δήμαρχος . Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο ή ο ίδιος ο δήμαρχος.
ΑΡΘΡΟ 81 παράγραφος 3
Ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας αναπληρώνει τον πρόεδρο του συμβουλίου σε όλα τα καθήκοντά του , όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
Άρθρο 44
Θεσμικά ζητήματα Ο.Τ.Α.
1.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του
ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στους νησιωτικούς δήμους ο αριθμός των αντιδημάρ−
χων που ορίζεται βάσει του πληθυσμού τους αυξάνεται
ισάριθμα με τον αριθμό των δημοτικών κοινοτήτων της
παραγράφου3 του άρθρου 2. Στις επιπλέον θέσεις των
αντιδημάρχων,οι οποίοι ασκούν τις αρμοδιότητές τους
σύμφωνα με το άρθρο 207, ορίζονται σύμβουλοι της
πλειοψηφίας,οι οποίοι έχουν εκλεγεί στην εκλογική
περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική δημοτική κοινότητα
καισε περίπτωση που δεν υπάρχει στην πλησιέστερη
εκλογική περιφέρεια.»
Σύμφωνα με το αρ.πρωτ. οικ. 44948 25/10/2011 έγγραφο σας αναφέρεται ότι στους νησιωτικούς δήμους ο αριθμός των αντιδημάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσμού τους αυξάνεται ισάριθμα με τον αριθμό των δημοτικών κοινοτήτων της παρ 3 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου .
Δηλαδή Δημοτική κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά διαμερίσματα νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων κατοίκων (δηλαδή στο Δήμο Νάξου &Μικρών Κυκλάδων συγκροτούν δ.κ με βάση το παραπάνω , η Δ.Κ Νάξου , Απειράνθου,Φιλοτίου και Αγ. Αρσενίου).
Επίσης συγκροτούν Δ.Κ ανεξαρτήτως πληθυσμού , πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο σύμφωνα με το άρθρο 1 . Δηλαδή η Σχοινούσα , το Κουφονήσι , η Ηρακλειά και η Δονούσα.Άρα ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θα έχει μέχρι 4 αντιδημάρχους από τον πληθυσμό (μέχρι 20000 κατοίκους) , 1 από τις δημοτικές ενότητες που συνενώθηκαν (6) , 4 από τις νησιωτικές δημοτικές κοινότητες Νάξου , Απειράνθου, Φιλοτίου και Αγ. Αρσενίου. Και 4 αντιδημάρχους από τις νησιωτικές Δ.Κ Σχοινούσας , Κουφονησίου , Δονούσας , Ηρακλειάς, σύνολο από9 μέχρι 13.
Επίσης οι 8 αντιδήμαρχοι αυτοί θα είναι και πρόεδροι των Δ.Κ σύμφωνα με το άρθρο 207.
Ακόμα παρακαλώ να μου γνωρίσετε ποίος θα κρατάει πρακτικά στο συμβούλιο της Δ.Κ. Σχοινούσας αφού η κοινότητα δεν διαθέτει γραμματέα όπως και κάθε διοικητικό υπάλληλο , όπως και κανέναν γενικά υπάλληλο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 49 29/12/10 παρ . 13<<πρακτικά συνεδρίασης>> αναφέρει ότι στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δ.Κ τηρούνται πρακτικά με ευθύνη υπαλλήλου του δήμου ο οποίος ορίζεται από τον δήμαρχο .
Τα πρακτικά αυτά γράφονται σε ειδικό βιβλίο αριθμημένο και μονογραφημένο από δημόσιο υπάλληλο που ορίζει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης . Ο υπάλληλος αυτός κρατάει παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά που μονογράφονται από όσους συμμετέχουν στη συνεδρίαση.
Πως θα λειτουργήσει η Δ.Κ. Σχοινούσας χωρίς γραμματέα και χωρίς διοικητικούς υπαλλήλους . Ποίος θα πρωτοκολλεί τα έγγραφα , εισερχόμενα –εξερχόμενα ?
ΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 23/11/2001
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ (2)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...