Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Μικρών Νησιών

Ο Δήμος Κέρκυρας έχει ξεκινήσει -μαζί με τέσσερις δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-την υλοποίηση του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Μικρών Νησιών (ΟΣΑΜΝ)».
Η μελέτη εκπονείται σε δύο φάσεις, τη Φάση Α΄ που περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των μικρών νησιών της Π.Ι.Ν. και τη Φάση Β' που περιλαμβάνει την εκπόνηση του...
Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης .
Οι παρεμβάσεις που θα προταθούν προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΟΣΑΜΝ μπορεί να αφορούν στην αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, στον εκσυγχρονισμό δικτύων υποδομής, στην προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας κλπ.
Ως περιοχή παρέμβασης για την εκπόνηση του ΟΣΑΜΝ για το Δήμο της Κέρκυρας ορίζονται τα Διαπόντια Νησιά (Οθωνοί, Ερίκουσα, Μαθράκι).
Για την υλοποίηση του ΟΣΑΜΝ θα υπάρξει εταιρικό σχήμα, επικεφαλής του οποίου θα είναι ένας εκ των Δήμων (Κέρκυρας, Παξών, Λευκάδας, Μεγανησίου, Ιθάκης), ενώ άλλοι εταίροι δύναται να είναι τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς όπως Επιμελητήρια και Σύνδεσμοι επιχειρήσεων, εμπορικοί σύλλογοι, εργατικά κέντρα, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, αναπτυξιακές εταιρείες, κλπ. Το Εταιρικό Σχήμα που θα έχει άτυπη μορφή, θα συσταθεί κατά την εκπόνηση της Β' Φάσης του ΟΣΑΜΝ με σκοπό το σχεδιασμό και την καλή εκτέλεση των δράσεων του ΟΣΑΜΝ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...