Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Νέο πονοκέφαλο και ασάφειες φέρνει το πολυνομοσχέδιο για τον "Καλλικράτη"

Από μια πρώτη ανάγνωση του πολυνομοσχεδίου που δόθηκε το βράδυ της Τετάρτης για διαβούλευση στα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και την Ένωση Περιφερειών, διαφαίνονται και πάλι σημαντικές ασάφειες. Ενώ ξεκαθαρίζει πλήρως το θέμα με...
τους Προέδρους των Δημοτικών Νησιωτικών Κοινοτήτων, καταργεί τους αντιδημάρχους των νησιών. Επίσης φαίνεται να μειώνεται δραστικά ο αριθμός των αντιδημάρχων σε επίπεδο Δήμων.

Ειδικά στο Άρθρο 2 του νομοσχεδίου, για τις Νησιώτικες Δημοτικές Κοινότητες, αναφέρονται:
Το άρθρο 207 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 207
Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες
1. Ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού (νησιωτική δημοτική κοινότητα) ασκεί επιπλέον τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική κοινότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα.
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής κοινότητας
ε) Ασκεί τις αρμοδιότητες της χορήγησης των αδειών καταστημάτων και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του δήμου, της έκδοσης πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και της έκδοσης βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
στ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική κοινότητα.
2. Στον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας του παρόντος άρθρου χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ίση με το τριάντα τοις εκατό (30%) της αποζημίωσης του αντιδημάρχου του οικείου δήμου.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

ΣΧΕΔΙΟ_ΝΟΜΟΥ_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ_ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_1_2_2012_ΤΕΛΙΚΟ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...