Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας

Συνεδριάζει στις 2 Απριλίου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό την 2η Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, με 82 (!) θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.
Μεταξύ των θεμάτων υπάρχουν και τέσσερα που ενδιαφέρουν τα Διαπόντια Νησιά.
Συγκεκριμένα:...

Το 6ο θέμα αφορά τη λήψη αποφάσεως περί έγκρισης : α) του Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης Μικρών Νησιών (ΟΣΑΜΝ), β) συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας και γ) υπογραφής Συμφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας, στα πλαίσια της σύμπραξης φορέων για την υποβολή πρότασης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μικρών Νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Το 7ο θέμα αφορά τη λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης έργων Δήμου Κέρκυρας στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την Κέρκυρα, όπου μπορούν να υποβάλουν προτάσεις και τα Διαπόντια Νησιά.

Το 11ο θέμα που αφορά τη λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 3-5/17-02-2012 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας (Έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησης της χρήσης και καθορισμό τέλους παραχώρησης για τις Δημοτικές Ενότητες Μαθρακίου, Ερείκουσας και Οθωνών του Δήμου Κέρκυρας.

Και τέλος το 56ο θέμα που αφορά τη λήψη αποφάσεως περί α) αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ και προμήθεια εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς απορριμμάτων των Διαποντίων Νήσων μετά το κλείσιμο των ΧΑΔΑ» και β) ορισμού υπόλογου οικονομικού Διαχειριστή.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1. Ανακοινώσεις.
2. Πέντε επίκαιρες προφορικές ερωτήσεις, μία από κάθε Παράταξη της Μειοψηφίας και μία από Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας.
3. Συζήτηση και λήψη Απόφασης ανάληψης πρωτοβουλιών του Δήμου Κέρκυρας για την αποτροπή του κλεισίματος της Σχολής του ΟΤΕΚ και την ανάκληση της Απόφασης για κατάργηση του οικοτροφείου.
4. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης ίδρυσης Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Κέρκυρας και έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας αυτού.
5. Λήψη Αποφάσεως περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
6. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης : α) του Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης Μικρών Νησιών (ΟΣΑΜΝ), β) συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας και γ) υπογραφής Συμφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας, στα πλαίσια της σύμπραξης φορέων για την υποβολή πρότασης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μικρών Νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
7. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης έργων Δήμου Κέρκυρας στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την Κέρκυρα.
8. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2012 της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Κέρκυρας (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.) (έγκριση της υπ. αριθμόν 2-1/07-02-2012 Απόφασης της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.).
9. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας» (έγκριση της υπ. αριθμόν 2-1/28-02-2012 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ.).
10. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» (έγκριση της υπ. αριθμόν 4-2/13-03-2012 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ.).
11. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 3-5/17-02-2012 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας (Έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησης της χρήσης και καθορισμό τέλους παραχώρησης για τις Δημοτικές Ενότητες Μαθρακίου, Ερείκουσας και Οθωνών του Δήμου Κέρκυρας.
12. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης του υπ. αριθμόν 2/26-03-2012 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας (έκδοση κανονιστικής απόφασης για εγκατάσταση προσώπων εκδιδομένων επ’ αμοιβή).
13. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης παράτασης ισχύος των διατάξεων του Κανονισμού για την Αστική Λειτουργία της Πόλης.
14. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του ρυθμιστικού πλαισίου διαχείρισης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στην πόλη της Κέρκυρας.
15. Λήψη Αποφάσεως περί ορισμού Μελών για τη συμμετοχή τους στην Εκτιμητική Επιτροπή Μίσθωσης – Εκμίσθωσης και Εκποίησης κινητών και ακίνητων πραγμάτων για το έτος 2012.
16. Γνωμοδότηση για την «Επέμβαση σε δασική έκταση για την τροποποίηση ορίων – επέκταση λατομείου αδρανών υλικών εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. στη θέση Κακότραφος Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Δήμου Κέρκυρας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
17. Γνωμοδότηση του Δήμου Κέρκυρας σχετικά με τη μελέτη επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.).
18. Λήψη Αποφάσεως περί αποδοχής χρηματοδότησης για το έργο «POLICY AND PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS FOR OFFSHORE WIND ENERGY» (Πολιτικές και δημόσιες – ιδιωτικές συνεργασίες για την υπεράκτια αιολική ενέργεια) και ακρωνύμιο «4 POWER» του διαπεριφερειακού προγράμματος INTERREG IV C.
19. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης κατανομής ποσού α’ δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2012 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας.
20. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης παραχώρησης προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μωραϊτίκων στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για δραστηριότητες του Συλλόγου.
21. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης παραχώρησης σχολικής αίθουσας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.
22. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης παραχώρησης σχολικού χώρου του 1ου και 5ου Γυμνασίου στο Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήριο.
23. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης προσθήκης τομέων και ειδικοτήτων του Εσπερινού ΕΠΑΛ.
24. Λήψη Αποφάσεως περί αντικατάστασης μέλους στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Κέρκυρας.
25. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Κέρκυρας.
26. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2011.
27. Λήψη Αποφάσεως περί ανανέωσης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
28. Λήψη Αποφάσεως περί ανανέωσης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ στη Δ.Ε. Κερκυραίων.
29. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. OLIVER KUFALONSKI του RISTO στη Δ.Ε. Κερκυραίων.
30. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου με οκτώ (8) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στον κ. ΟΔΥΣΣΕΑ ΠΑΚΤΙΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
31. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κ. ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ στη Δ. Ε. Φαιάκων.
32. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ στη Δ. Ε. Φαιάκων.
33. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΑΒΒΑΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ στη Δ. Ε. Φαιάκων.
34. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη Δ. Ε. Φαιάκων.
35. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ στη Δ.Ε Φαιάκων.
36. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κ. ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη Δ.Ε. Αχιλλείων.
37. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΣΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ στη Δημοτική Αγορά Κέρκυρας.
38. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΥΤΗΡΗ συζ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ στη Δημοτική Αγορά Κέρκυρας.
39. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κ. ΕΛΕΝΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ του ΜΙΧΑΗΛ στη Δημοτική Αγορά Κέρκυρας.
40. Λήψη Αποφάσεως περί τοποθέτησης και χορήγησης άδειας λειτουργίας περιπτέρου στον κ. Σπυρίδωνα Μπάνου επί της επαρχιακής οδού Ρόδας – Αχαράβης, θέση ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ δίπλα στην ιδιοκτησία Τσονά.
41. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2010 του Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ.
42. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2011 του Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ.
43. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης της εκμίσθωσης ακινήτου καταστήματος ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ, στην οδό Φιλαρμονικής αριθ. 8, Δ. Ε. Κερκυραίων.
44. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης πρόσληψης τεσσάρων (4) δικηγόρων στο Δήμο Κέρκυρας με έμμισθη εντολή.
45. Λήψη Αποφάσεως περί σύστασης προσωποπαγών θέσεων και τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας.
46. Λήψη Αποφάσεως περί καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Κέρκυρας και τροποποίηση της υπ. αριθμόν 11-199/30-05-2011 Απόφασης.
47. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης της φιλοξενίας μελών φολκλορικού συγκροτήματος από τη Δράμα στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του Δήμου Κέρκυρας με τον Εκπολιτιστικό Καλλιτεχνικό Αθλητικό Όμιλο Ο ΛΑΟΔΑΜΑΣ μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου.
48. Λήψη Αποφάσεως περί ανάκλησης άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου στον κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΚΟΣΚΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ λόγω άσκησης άλλης δραστηριότητας.
49. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσών από Χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έτους 2008 στη Δ.Ε. Κορισσίων λόγω αποπληρωμής τους, επ’ ονόματι α) κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΗ – ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και β) κ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΟΥΡΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
50. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους στη Δ. Κορισσίων λόγω εσφαλμένης εγγραφής τους.
51. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι ΤΣΙΟΒΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.
52. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι α) κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΝΤΟΒΟΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και β) κ. ΣΟΦΙΑΣ ΞΥΛΑ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ.
53. Λήψη Αποφάσεως περί χαρακτηρισμού κωδικών του Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2012 ως δεκτικοί εκδόσεως χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
54. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής της διαφοράς αναπροσαρμογής μισθίων έτους 2007 (01/08/2007 – 31/12/2007) για το κατάστημα στο Δημοτικό Θέατρο υπ. αριθμ. 2, στην οδό Μαντζάρου Δ.Ε. Κερκυραίων.
55. Λήψη Αποφάσεως περί προκηρύξεως διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης μισθωτή για το Τουριστικό Καταφύγιο Μπενιτσών.
56. Λήψη Αποφάσεως περί α) αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ και προμήθεια εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς απορριμμάτων των Διαποντίων Νήσων μετά το κλείσιμο των ΧΑΔΑ» και β) ορισμού υπόλογου οικονομικού Διαχειριστή.
57. Λήψη Αποφάσεως περί α) αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Δ. ΕΣΠΕΡΙΩΝ, Δ.Δ. ΘΙΝΑΛΙΩΝ, Δ.Δ. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΑΙ Δ.Δ. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ) β) ορισμού υπόλογου Οικονομικού Διαχειριστή.
58. Λήψη Αποφάσεως περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας αύξησης συντελεστή δόμησης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Κέρκυρας για την Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Α.Μ.Ε.Α.
59. Λήψη Αποφάσεως περί συμπλήρωσης της υπ. αριθμόν 13-277/08-07-2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ορισμός τιμής μονάδος με τη διαδικασία του συμβιβασμού).
60. Λήψη Αποφάσεως περί παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ».
61. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΤΡΙΤΗ».
62. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Β’ ΦΑΣΗ» (του πρώην Δήμου Παλαιοκαστριτών).
63. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (του πρώην Δήμου Παλαιοκαστριτών).
64. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΘ.0+000 ΕΩΣ ΧΘ.0+500».
65. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΑΠΑΔΩΝ».
66. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΑΠΑΔΩΝ».
67. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του υποέργου 8 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε’ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».
68. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΡΙΤΣΑΣ – ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ».
69. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΚΑΡΜΠΗ» Τ.Κ. Χλοματιανών Δ.Ε. Μελιτειέων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 12-11-1962.
70. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΣΟΥΛΙΑΤΙΚΑ» Λευκίμμης Δ.Ε. Λευκιμμαίων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 12-11-1962.
71. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΖΑΒΑΛΑΤΙΚΑ» Τ.Κ. Νησακίου Δ.Ε. Κασσωπαίων Δ. Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24-04-1977.
72. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΜΠΟΛΤΑΔΟΣ» Ριγγλάδων Δ.Κ. Λευκίμμης Δ.Ε. Λευκιμμαίων Δ. Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 12-11-1962.
73. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ» Ριγγλάδων Δ.Κ. Λευκίμμης Δ.Ε. Λευκιμμαίων Δ. Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24-04-1977.
74. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Παρελίων Δ. Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24-04-1977.
75. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΡΟΓΓΙΑ» Πέλεκα Δ.Ε. Παρελίων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24-04-1977.
76. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με αίτημα της εταιρείας “WORLD VILLAGE REAL ESTATE” περί χορήγησης άδειας κατασκευής του έργου πλακόστρωσης πεζοδρομίου στη θέση «Λαγοπήδημα» του οικισμού Αγ. Σπυρίδωνα Περίθειας Δ.Ε. Θιναλίου.
77. Λήψη Αποφάσεως περί καθορισμού εποχιακής λειτουργίας της Επιχείρησης «ΦΙΛΟΡΙΑΝ» στη Δημοτική Ενότητα Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας.
78. Λήψη Αποφάσεως περί αποδοχής εποχικότητας στη λειτουργία χώρων – τμημάτων του CORFU HOLIDAY PALACE.
79. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην κ. ELEONORA OLIVETO του ARMANDO στη Δ. Ε. Κερκυραίων.
80. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «ΤΑΞΙΔΙ» της Κύπρου.
81. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης μετάβασης του κ. Δημάρχου Κέρκυρας και Δημοτικών Υπαλλήλων στην ΠΙΖΑ της Ιταλίας στο πλαίσιο του έργου «CULTURE» του διακρατικού προγράμματος συνεργασίας «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (MED 2007 – 2013)».
82. Έγκριση μετακινήσεων Αιρετών και Υπηρεσιακών Παραγόντων του Δήμου Κέρκυρας για Δημοτικές Υποθέσεις.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...