Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων και προέδρων των Δημοτικών Νησιωτικών Κοινοτήτων σύμφωνα με τον Καλλικράτη ΙΙ

Σας παρουσιάζουμε τις μετατροπές που αφορούν τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων και προέδρων των Δημοτικών Νησιωτικών Κοινοτήτων, που ψηφίστηκαν στη Βουλή, στο πλαίσιο των Ρυθμίσεων για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
Ειδικότερα, το άρθρο 3 που αφορά τις Δημοτικές Νησιωτικές Κοινότητες είναι το εξής:

Άρθρο 3
Νησιωτικές Δηµοτικές Κοινότητες
1. Το άρθρο 207 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:
«Αρθρο 207
Νησιωτικές Δηµοτικές Κοινότητες
1. Στη δηµοτική κοινότητα που εκτείνεται στην εδαφι-
κή περιφέρεια ενός νησιού ο δήµαρχος ορίζει αντιδή-
µαρχο σύµβουλο της πλειοψηφίας, ο οποίος έχει εκλε-
γεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική
δηµοτική κοινότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει
στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια. Ο αντιδήµαρχος
της παρούσας παραγράφου είναι αρµόδιος:
α) για την υλοποίηση των προγραµµάτων τοπικής ανά-
πτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη δηµοτική κοινό-
τητα,
β) για την υλοποίηση προγραµµάτων απασχόλησης και
τουριστικής προβολής της δηµοτικής κοινότητας,
γ) για την παρακολούθηση της εκπόνησης µελετών,
της εκτέλεσης έργων και προµηθειών που αναφέρονται
στη δηµοτική κοινότητα.
δ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που µπορεί να του
µεταβιβάζει µε απόφασή του ο δήµαρχος.
2. Ο αντιδήµαρχος της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου καλείται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του
συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, αλλιώς η συνε-
δρίαση είναι άκυρη. Ο πρόεδρος της δηµοτικής κοινότη-
τας εγγράφει υποχρεωτικά στην ηµερήσια διάταξη των
συνεδριάσεων του συµβουλίου τα θέµατα που προτείνει
ο αντιδήµαρχος. Ο αντιδήµαρχος λαµβάνει µέρος στη
συνεδρίαση µε δικαίωµα λόγου.
3. Ο πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας που εκτείνε-
ται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού ασκεί επιπλέ-
ον των οριζοµένων στο άρθρο 81 του παρόντος νόµου
αρµοδιοτήτων και τις ακόλουθες:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υ-
πηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική κοινό-
τητα και των δηµοτικών τεχνικών συνεργείων που λει-
τουργούν σε αυτή.
β) Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του
εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική κοινότητα, κα-
θώς και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δικτύων ύ-
δρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας, καθώς και παροχής
υπηρεσιών εξωραϊσµού, καθαριότητας και προστασίας
περιβάλλοντος.
γ) Υπογράφει µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαι-
ώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουρ-
γούν στα όρια της δηµοτικής κοινότητας.
δ) Ασκεί τις αρµοδιότητες της χορήγησης των αδειών
καταστηµάτων και επιχειρήσεων αρµοδιότητας του δή-
µου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του συµβουλίου δηµο-
τικής κοινότητας και της έκδοσης πιστοποιητικών προ-
σωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών και
της έκδοσης βεβαιώσεων µόνιµης κατοικίας.
ε) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που µπορεί να του µε-
ταβιβάζει µε απόφασή του ο δήµαρχος, που αφφορά τη
δηµοτική κοινότητα.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που στους νησιωτικούς δήµους ο αριθ-
µός των αντιδηµάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυ-
σµού είναι µικρότερος από τον αριθµό των δηµοτικών ε-
νοτήτων, τότε αυτός προσαυξάνεται ισάριθµα µε την επι-
φύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 207 του παρό-
ντος.»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...