Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στα Μικρά Νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΟΣΑΜΝ με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στα Μικρά Νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 09 - «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων» του Ε.Π. «ΔΕΠΙΝ 2007-2013», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, Σ. Σπύρου.
Ειδικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Σχεδίου, που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση, ανέρχεται σε...
10.000.000 € και κατανέμεται ανά Άξονα Παρέμβασης και κατηγορίες πράξεων ως κατωτέρω:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...