Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας για Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων

Το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Κέρκυρας σας ενημερώνει ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για το Μέτρου 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013.
Οι υπαγόμενες Πράξεις αφορούν σε ενέργειες των παρακάτω Δράσεων:
Δράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους.

Δράση 2: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Δράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων.

Δράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Δράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Δράση 6: Βελτίωση της επιλεκτικότητας.

Δράση 7: Αντικατάσταση κινητήρα.

Δράση 8: Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων.

Δράση 9: Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών.

Βασικές προϋποθέσεις για υποβολή αίτησης είναι :

* Το αλιευτικό σκάφος να έχει ηλικία τουλάχιστον πέντε (5) ετών,

* να είναι ενεργά, (αλιευτική άδεια σε ισχύ), εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια, και καταχωρημένα στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΚΑΜ), να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών.

* Με τις εργασίες δεν θα αυξάνεται η δυνατότητα των σκαφών αυτών να αλιεύουν ιχθείς, ούτε θα αυξάνεται η χωρητικότητα των χώρων αποθήκευσης των αλιευμάτων.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: από 01.07.2012 και μέχρι την 30.09.2012

Γι α περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Κερκύρας στο τηλ. 2661364704 ή στη σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας www.alieia.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...