Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Συζήτηση, έστω και καθυστερημένα, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας για τις αλλαγές στον Καλλικράτη !

Με 49 θέματα θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο της Κέρκυρας, στο Μον Ρεπό. 
Μεταξύ των θεμάτων υπάρχει και το θέμα για "Συζήτηση περί της υποβολής προτάσεων του Δήμου μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τις αναγκαίες αλλαγές, διορθώσεις και συμπληρώσεις στο θεσμικό πλαίσιο του νόμου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, καθώς και των προτάσεων περί αλλαγής του χωροταξικού σχεδιασμού του Δήμου μας" με  εισηγητές τους...
κ.κ. Α. Αυλωνίτη και Μ. Υδραίου.

Αναλυτικά η λίστα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

1. Ανακοινώσεις.

2. Πέντε επίκαιρες προφορικές ερωτήσεις, μία από κάθε Παράταξη της Μειοψηφίας και μία από Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας.

3. Απάντηση γραπτών ερωτήσεων Δημοτικών Συμβούλων.

4. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ιωάννης – Ανδρέας Ρίγγας).

5. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως υποβολής πράξεων στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κέρκυρας» (πρόσκληση 47) . (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).

6. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως υποβολής πράξεων στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Κέρκυρας» (πρόσκληση 48). (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).

7. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της έκθεσης πεπραγμένων έτους 2011 της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Κέρκυρας (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.) (Εισηγητής : κ. Γ. Μάμαλος ).

8. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 13-1/06-09-2012 Αποφάσεως της ΜΑΕΔΗΚ : Έγκριση ισολογισμού έτους 2011 (Εισηγητής : κ. Γ. Μάμαλος).

9. Απαλλαγή Δ.Σ. ΜΑΕΔΗΚ από τη χρήση του 2011 (Εισηγητής : κ. Γ. Μάμαλος).

10. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΜΑΕΔΗΚ έτους 2012 (Εισηγητής : κ. Γ. Μάμαλος).

11. Συζήτηση περί της υποβολής προτάσεων του Δήμου μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τις αναγκαίες αλλαγές, διορθώσεις και συμπληρώσεις στο θεσμικό πλαίσιο του νόμου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ καθώς και των προτάσεων περί αλλαγής του χωροταξικού σχεδιασμού του Δήμου μας (Εισηγητές κ.κ. Α. Αυλωνίτης, Μ. Υδραίου).

12. Λήψη Αποφάσεως περί τροποποιήσεως του Ο.Ε.Υ. Δήμου Κέρκυρας για την πρόβλεψη θέσεων προσωπικού σχετικά με τη λειτουργία του Ξενώνα

Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους στο Δήμο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ. Πανταζής).

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Β΄ ΦΑΣΗ» πρώην Δήμου Παλαιοκαστριτών (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).

14. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Παραποτάμια οδός Λιβαδιού Ρόπα» (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).

15. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με κτηματική ιδιοκτησία κείμενη εκτός σχεδίου στη θέση Άγιος Ανδρέας Κυράς Χρυσικού του Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελές της 12/11/1962 (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).

16. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με κτηματική ιδιοκτησία κείμενη εντός ζώνης οικισμού Κάτω Κορακιάνας του Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελές της 24/04/1977(Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).

17. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με κτηματική ιδιοκτησία κείμενη εκτός ορίων οικισμού στη θέση Αγ. Δημήτριος – Καλλιθέας στην περιοχή Καναλίων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 12ης/11-1962. (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).

18. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με κτηματική ιδιοκτησία εκτός οικισμού στη θέση Κουσιάδες Τ.Κ. Γαρδελάδων Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24-04-1977. (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).

19. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με κτηματική ιδιοκτησία κείμενη εντός ζώνης οικισμού Κοντοκαλίου Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24-04-1977. (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).

20. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης παρατάσεως του έργου : Συντηρήσεις Οδών Δ.Ε. Διαποντίων Νήσων. (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).

21. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Επίσκεψης και μετατροπή

του σε μουσείο λαογραφικής τέχνης και βιβλιοθήκη. (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).

22. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Μελιτειέων – Λευκιμμαίων – Κορισσίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).

23. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής επιβληθέντος προστίμου 15.150,00€ στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (Εισηγητής κ. Σ. Μωραίτης).

24. Λήψη Αποφάσεως επί της υπ’ αριθμόν πρωτ. 83692/08-10-2012 αιτήσεως του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ για την έκδοση απόφασης περί χορηγήσεως αδείας ασκήσεως υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου στη νέα Δημοτική Αγορά Κέρκυρας. (Εισηγήτρια : κ. Β. Βλάσση).

25. Λήψη Αποφάσεως επί της υπ’ αριθμόν πρωτ. 88255/25-10-2012 αιτήσεως του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΡΙΖΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την έκδοση απόφασης περί χορηγήσεως αδείας ασκήσεως υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου στη νέα Δημοτική Αγορά Κέρκυρας. (Εισηγήτρια : κ. Β. Βλάσση).

26. Λήψη Αποφάσεως επί της υπ’ αριθμόν πρωτ. 6869/22-10-2012 αιτήσεως του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΕΡΒΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ για την έκδοση απόφασης περί χορηγήσεως αδείας ασκήσεως υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου στη νέα Δημοτική Αγορά Κέρκυρας (Εισηγήτρια : κ. Β. Βλάσση).

27. Λήψη Αποφάσεως περί αποδοχής έκδοσης «άδειας πρόσβασης διαρκείας» του Συλλόγου θεραπευτικής ιππασίας «ΠΙΝΤΟ» στην Πάνω Πλατεία στη Δ.Ε. Κερκυραίων Δήμου Κέρκυρας με σκοπό την ενημέρωση των γονέων και των παιδιών για τα οφέλη της θεραπευτικής ιππασίας. (Εισηγήτρια :κ. Β. Βλάσση).

28. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στο Δήμο Κέρκυρας κατά το έτος 2013. (Εισηγήτρια :κ. Β. Βλάσση).

29. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κέρκυρας κατά το έτος 2013. (Εισηγήτρια :κ. Β. Βλάσση).

30. Λήψη Αποφάσεως περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών στην εταιρεία Ι.ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. (Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης).

31. Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2012. (Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης).

32. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως των υπ’ αριθμούς 1-1, 1-2, 1-3, 1.4, 1-5 και 1-6 Αποφάσεων της 1/22-08-2012 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επιλύσεως Φορολογικών Υποθέσεων του Δήμου Κέρκυρας. (Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης).

33. Λήψη Αποφάσεως περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Θεόδωρο Στούπα του Ιωάννη. (Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης).

34. Λήψη Αποφάσεως περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Κωνσταντίνο Κλιτσινάρη του Γεωργίου. (Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης).

35. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως των αναμορφώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του ΔΟΠΑΠ (έγκριση της υπ’ αριθμόν 11-11/2012 Αποφάσεως Δ.Σ.) (Εισηγητής : κ. Σ. Πανδής)

36. Λήψη Αποφάσεως περί τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π) Δήμου Κέρκυρας (έγκριση της υπ’ αριθμόν 12-1 Αποφάσεως Δ.Σ.)» (Εισηγητής : κ. Σ. Πανδής).

37. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως των αναμορφώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας (έγκριση Αποφάσεως Δ.Σ.) (Εισηγήτρια : κ. Χ. Μιχαλάκη).

38. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της τροποποίησης του άρθρου 4 του Ο.Ε.Υ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας (έγκριση της Αποφάσεως Δ.Σ.) (Εισηγήτρια : κ. Χ. Μιχαλάκη).

39. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας επί της εισηγήσεως του Διευθυντή ΠΕ Ν. Κερκύρας σχετικά με το θέμα «Αύξηση – Μείωση οργανικότητας, Συγχωνεύσεις – Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων για το Σχολικό έτος 2013 – 2014.

40. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας επί της εισηγήσεως του Διευθυντή ΔΕ Ν. Κερκύρας σχετικά με το θέμα «Αύξηση – Μείωση οργανικότητας, Συγχωνεύσεις – Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων για το Σχολικό έτος 2013 – 2014.

41. Λήψη Αποφάσεως περί διαθέσεως πιστώσεως για την ετήσια καθιερωμένη επίσκεψη μνήμης στη νησίδα ΛΑΖΑΡΕΤΟ. (Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης).

42. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης της λιτανείας Αγίου & Θαυματουργού Σπυρίδωνος. (Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης).

43. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως για την κάλυψη των εξόδων της εορτής Αγίου & Θαυματουργού Σπυρίδωνος και των εκδηλώσεων των Χριστουγέννων. (Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης).

44. Εκλογή Προέδρου Δ.Σ. Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνης Κορισσίων στη θέση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνος Πανδή. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος Κέρκυρας).

45. Λήψη Αποφάσεως περί α) ιδρύσεως και λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Κέρκυρας προς εφαρμογή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και προγραμμάτων τοπικής εμβέλειας και β) εξουσιοδότησης υπογραφής προγραμματικής σύμβασης (Εισηγητής : κ. Ιωάννης – Ανδρέας Ρίγγας).

46. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 11-341/23-07-2012 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας «Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2012» (Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης).

47. Διόρθωση της υπ’ αριθμόν 13-475/2012 περί ορισμού οικονομικών υπολόγων. (Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης).

48. Λήψη Αποφάσεως περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ για την προμήθεια αυτόγραφης επιστολής του SCHULENBURG «ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1716» ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης )


49. Έγκριση μετακινήσεων Αιρετών και Υπηρεσιακών Παραγόντων του Δήμου Κέρκυρας για Δημοτικές Υποθέσεις ( Εισηγητής : κ. Ε. Καρύδης ).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...