Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Γραπτή απάντηση Περιφερειάρχη στη "Λαϊκή Συσπείρωση" για το λιμάνι «Αυλάκια» Οθωνών


Σας είναι γνωστό το πρόβλημα της έλλειψης αξιόπιστης λιμενικής υποδομής στο νησί των Οθωνών, για την εξυπηρέτηση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας.
1. Ο προβλήτας της «Άμμου», λόγω της συνεχούς πρόσχωσής του με άμμο αλλά και της περιοδικής ισχυρής προσβολής του από μεγάλους κυματισμούς, δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, με τα Ο/Γ «Αλέξανδρος» και «Πήγασος», που εκτελούν τη συγκοινωνία με Κέρκυρα και τον Άγιο Στέφανο Αυλιωτών, αντίστοιχα.
2. Ο λιμένας «Αυλάκια» εξυπηρετούσε τα μικρότερου μεγέθους αλιευτικά σκάφη, μέσω επισφαλούς διαύλου, λόγω της ύπαρξης ύφαλων βράχων, μικρού βάθους, αδυναμίας ελιγμών για υποδοχή μεγαλύτερων σκαφών αλλά με σχετική προστασία από τους κυματισμούς, λόγω των υφάλων και των ρηχών νερών.

Η Κοινότητα Οθωνών αποφάσισε...
να βελτιώσει το λιμάνι «Αυλάκια» και ανέθεσε σε ιδιωτικό μελετητή τη σύνταξη μελέτης αναγκαίων έργων του λιμένα «Αυλάκια», ώστε να εξασφαλισθεί ασφαλής προσέγγιση στο δίαυλο, να εκβαθυνθεί η λιμενολεκάνη και να κατασκευαστούν κρηπιδώματα για την πρυμνοδέτηση των Ο/Γ της γραμμής.

Επίσης, να επεκταθεί κατά μήκος και να ενισχυθεί κατά πλάτος και καθ' ύψος ο προσήνεμος μόλος του λιμανιού από φυσικούς ογκολίθους εξωτερικά και τεχνητούς ογκολίθους εσωτερικά.

Η μελέτη παραδόθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτ/σης και το έργο εντάχθηκε στο Γ' ΚΠΣ και στο ΕΣΠΑ(2007 έως 2010) με δύο εργολαβίες:

1. Τα έργα στην εξωτερική λιμενολεκάνη (εκβάθυνση διαύλου, προσήνεμος μόλος και η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης), προϋπολογισμού 3.150.000,00 ευρώ.

2. Τα έργα στη χερσαία ζώνη (κρηπιδώτοιχοι στον εσωτερικό λιμένα και στην περιοχή του β' στομίου αυτού, με τα απαραίτητα συνοδευτικά έργα των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης σκαφών, καθώς και δάπεδο βαρέως τύπου στη χερσαία ζώνη), προϋπολογισμού 626.000,00 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών τόσο του διαύλου όσο και της εξωτερικής λιμενολεκάνης διαπιστώθηκε ότι, οι κυματισμοί από Α διεύθυνση κυρίως είναι πλέον μεγαλύτεροι και εισέρχονται στην εσωτερική λεκάνη του λιμενίσκου των αλιέων, χωρίς ουσιαστική απόσβεση της ενέργειάς τους.

Είναι πλέον αναγκαία η πρόβλεψη επί πλέον εξωτερικών λιμενικών έργων για την προστασία του λιμανιού από Ν.Α. & Α και ΒΑ ανέμους, ώστε η εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας και ο ελλιμενισμός μικρών σκαφών (αλιευτικών και τουριστικών) να είναι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες βυθομετρικές, ανέμων και κυματισμών, ασφαλής.
Γι’ αυτό το λόγο, προ διετίας, σε συνεργασία της τέως Ν.Α Κέρκυρας, της ΑΕΝΑΚ ΑΕ και της Κοινότητας Οθωνών, ανατέθηκε Προγραμματική Σύμβαση- μελέτη, με αντικείμενο την «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΟΘΩΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ» (αρ. πρωτ. ΟΙΚ/16389/27-07-2010). Στα πλαίσια της μελέτης αυτής προβλέπεται και η κατασκευή ενός πρόσθετου μικρού προσωρινού κυματοθραύστη, που θα περιορίζει το μεγάλο άνοιγμα του διαύλου στην είσοδο του παλαιού αλιευτικού καταφυγίου και θα μειώνει την ενέργεια των κυματισμών που αυξήθηκαν μετά την ολοκλήρωση του έργου εκβάθυνσης της εξωτερικής λιμενολεκάνης.

Για την υλοποίηση του έργου αυτού απαιτείται η έγκριση πρόσθετων αδειοδοτήσεων. Η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει, χωρίς να έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η Π.Ε. Κέρκυρας, μάλιστα είχε προτείνει την εκτέλεση αυτού.

Σε ό,τι αφορά τις εργολαβίες της εξωτερικής λιμενολεκάνης και της χερσαίας ζώνης σας γνωρίζουμε ότι:
• Η συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ενός έργου είναι προβλεπόμενη από τη Νομοθεσία των Δημ. Έργων διαδικασία, με την οποία ελέγχονται οι εκτελεσθείσες εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά από επιτροπή μηχ/κών. Προϋπόθεση της συγκρότησής της είναι η βεβαίωση περαίωσης του έργου και η σύνταξη και έγκριση της τελικής επιμέτρησης.
• Η διαδικασία αυτή τηρήθηκε και στο συγκεκριμένο έργο “Λιμάνι Αυλάκια Οθωνών”. 

Η αυτοψία της επιτροπής παραλαβής έγινε στις 22/10/2012 και από τον έλεγχο των εργασιών διαπιστώθηκαν τα εξής:

1.Στην περιοχή του κρηπιδώματος του λιμανιού που είναι εκτεθειμένο στους Ανατολικούς και Νοτιοανατολικούς ανέμους και σε μέσο πλάτος 30 μ. διαπιστώθηκε πρόσχωση μέσου πάχους 40 εκ. που προήλθε από μεταφορά φερτών υλών.
2.Οι μετρήσεις αυτές επιβεβαίωσαν την ορθότητα της βυθομέτρησης της Υδρογραφικής Υπηρεσίας (με αναγωγή της μέσης ρηχίας στην κατωτάτη ρηχία), στην οποία αναφέρεσθε.

Προκειμένου το έργο να παραληφθεί από την επιτροπή οριστικής παραλαβής και να είναι λειτουργικό με βάθη σύμφωνα με την μελέτη, δόθηκε από την Υπηρεσία έγγραφη εντολή στον ανάδοχο για την άμεση απομάκρυνση των προσχώσεων.

Για την οριστική επίλυση των προβλημάτων του λιμανιού “Αυλάκια”, η Π.Ι.Ν. εξασφάλισε από το Π.Δ.Ε. 2012 & διατέθηκε ήδη στον Δήμο Κέρκυρας ποσό 44.000,00 € για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, στις υποχρεώσεις του οποίου μεταξύ των άλλων θα είναι:
  1. Η σύνταξη Μαθηματικού Προσομειώματος για την αντιμετώπιση της Κυματικής Προσβολής στο λιμάνι ”Αυλάκια Οθωνών” από ισχυρούς Ν.Α. & Α. Ανέμους.
  2. Η σύνταξη φακέλου έργου, που θα περιλαμβάνει τη βέλτιστη λύση των νέων έργων για την            προστασία της λιμενολεκάνης από Ν.Α. και Α. Ανέμους.
  3. Η εκπόνηση φακέλου τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου, ο Δήμος Κέρκυρας σε συνεννόηση με τη Δημοτική Κοινότητα Οθωνών, θα προχωρήσει στην ανάθεση της κύριας μελέτης των συμπληρωματικών έργων προστασίας του διαύλου και της εξωτερικής λιμενολεκάνης από τους ΝΑ & Α. Ανέμους.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...