Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων από Δήμους ακριτικών & νησιωτικών περιοχών. Ο Δήμος Κέρκυρας θα υποβάλει πρόταση για τα Διαπόντια Νησιά;

Ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Κ. Σερράος, έχει καλέσει τους Δήμους της χώρας, που βρίσκονται σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6, «Παρεμβάσεις σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

Ειδικότερα ο Άξονας Προτεραιότητας 6 αποσκοπεί στην... πολεοδομική ανάπλαση, στη βελτίωση του αστικού εξοπλισμού, σε εξειδικευμένες σημειακές παρεμβάσεις και λοιπές δράσεις, όπως επίσης και στην ολοκλήρωση μελετών εγκαταστάσεως και δικτύων αστικών λυμάτων.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας 6, σύμφωνα και με τον οδηγό του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου: www.prasinotameio.gr.

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη Πράξεων με την παρούσα πρόσκληση είναι 1.000.000 € για το έτος 2013. Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα ενταχθούν Πράξεις έως του ύ-ψους της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης.

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων Πράξεων ορίζεται η 30η Οκτωβρίου 2013. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων Πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 6 στοχεύει στην ενίσχυση των ακριτικών και νησιωτικών περιοχών της χώρας και κατά προτεραιότητα αυτών που έχουν πληθυσμό μικρότερο των 5000 κατοίκων, σε πολλαπλά επίπεδα με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους, προκειμένου να βελτιωθεί η ελκυστικότητά τους για τους μόνιμους κατοίκους και να γίνουν πόλος έλξης για τους επισκέπτες τους. Ειδικότερα ο Άξονας Προτεραιότητας 6 αποσκοπεί στην πολεοδομική ανάπλαση, στη βελτίωση του αστικού εξοπλισμού, σε εξειδικευμένες σημειακές παρεμβάσεις και λοιπές δράσεις, όπως επίσης και στην ολοκλήρωση μελετών εγκαταστάσεως και δικτύων αστικών λυμάτων.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Πράσινου Ταμείου www.prasinotameio.gr και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου για τους εγγεγραμμένους φορείς, σύμφωνα με τις οδηγίες που τη συνοδεύουν.

(ii) Πλήρης φάκελος μελετών, αναλυτικός προϋπολογισμός, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, φωτογραφικό υλικό.
 
(iii) Κατάλληλη τεκμηρίωση της διαχειριστικής ικανότητας του Δικαιούχου να σχεδιάσει, διαχειρισθεί και παραλάβει τα αποτελέσματα της προτεινόμενης Πράξης.

(iv) Απόφαση ή άλλη διοικητική Πράξη αρμόδιου συλλογικού οργάνου για την υποβολή της πρότασης, σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του Δικαιούχου. Σε περίπτωση μη υποβολής απόφασης συλλογικού οργάνου πρέπει να τεκμηριώνεται η αρμοδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου για την υπο-βολή της πρότασης.

(v) Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα, ανάλογα με το είδος της Πράξης. Ενδεικτικά αναφέρο-νται εγκριτικές αποφάσεις μελετών, αποφάσεις προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιο-λόγησης – έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή σχετικά απαλλακτικά έγγραφα, οικοδομικές και άλλες άδειες, έγγραφα κυριότητας του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί το έργο, δημοσιεύσεις προ-κηρύξεων / τεύχη δημοπράτησης, άλλα (π.χ. προγραμματικές συμβάσεις, κλπ).

(vi) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά επισυνάπτονται στα αντίστοιχα προβλεπόμενα πεδία της ηλεκτρο-νικής αίτησης χρηματοδότησης σε pdf μορφή.

Για τη συμπλήρωση αιτήσεων χρηματοδότησης, ο ενδιαφερόμενος φορέας πρέπει αρχικά να εγγραφεί στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου. Κάθε φορέας δημιουργεί μοναδική εγγραφή και μπορεί να κατα-θέσει ένα ή περισσότερα αιτήματα.

Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής, ο φορέας θα μπορεί να συμπληρώνει σταδιακά την/τις πρότα-ση/προτάσεις του και να την/τις αποθηκεύει προσωρινά. Η οριστική υποβολή κάθε πρότασης γίνεται άπαξ και παίρνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου από το Πράσινο Ταμείο.

Μετά την «οριστική υποβολή» της πρότασης θα είναι διαθέσιμη στον φορέα μέσω της ιστοσελίδας του ΠΤ εκτυπώσιμη φόρμα με τον αριθμό πρωτοκόλλου και τα βασικά στοιχεία της αίτησης.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Οι προτάσεις χρηματοδότησης των μελετών που υποβάλλονται στο Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με τους ό-ρους της παρούσας πρόσκλησης, ελέγχονται κατ’ αρχήν ως προς την πληρότητα των υποβληθέντων στοι-χείων και δικαιολογητικών, ως προς την διαχειριστική ικανότητα του Δικαιούχου καθώς επίσης και ως προς την δυνατότητα ολοκλήρωσης του προτεινόμενου έργου εντός της προθεσμίας που τίθεται από την παρούσα πρόσκληση. Με βάση τα παραπάνω τρία κριτήρια ελέγχου οι υποβληθείσες προτάσεις γίνονται κατ’ αρχήν δεκτές προς αξιολόγηση ή απορρίπτονται. Το Πράσινο Ταμείο δύναται σε κάθε περίπτωση να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον Δικαιούχο, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η αξιολόγηση των προτάσεων προς χρηματοδότηση, που έχουν γίνει κατ’ αρχήν δεκτές, στοχεύει στην ιε-ραρχική τους κατάταξη. 

Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήρια την επιλεξιμότητα, την ωριμότητα, τη σκοπιμό-τητα και τη συνεκτικότητα της Πράξης με τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Τα παραπάνω κριτή-ρια συμμετέχουν ισάξια στη διαδικασία της αξιολόγησης. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια οι υποβαλλό-μενες προτάσεις αξιολογούνται ποσοτικά με βάση μια βαθμολογική κλίμακα από 0 έως 10. Προτάσεις χρηματοδότησης που λαμβάνουν έστω και σε ένα κριτήριο βαθμό μικρότερο του 5, απορρίπτονται. Κατά την παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης το Πράσινο Ταμείο δύναται σε κάθε περίπτωση να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον Δικαιούχο, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας των υποβληθεισών προτάσεων, ουσιώδες στοιχείο αποτελεί ο βαθ-μός συνάφειας της υποβληθείσας πρότασης με τον Άξονα Προτεραιότητας και τα Μέτρα του ΧΠ, με βάση τα όσα εκτίθενται στην ενότητα 1.4 του Οδηγού Διαχείρισης του ΧΠ.

Για την εκτίμηση της ωριμότητας των υποβληθεισών προτάσεων, ουσιώδες στοιχείο αποτελεί η πληρότη-τα και ο βαθμός λεπτομέρειας των σχετικών μελετών, η ύπαρξη των αναγκαίων αδειοδοτήσεων και εγκρί-σεων, και εν γένει η πληρότητα των στοιχείων εκείνων που καθιστούν το έργο έτοιμο να υλοποιηθεί χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Για την εκτίμηση της σκοπιμότητας των υποβληθεισών προτάσεων, ουσιώδες στοιχείο αποτελεί η οικονο-μική βιωσιμότητα του εν λόγω έργου, η συμβολή του στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, η συμβολή του στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας και στην άμβλυνση της ανεργίας σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και το γενικότερο κοινωνικό όφελος του εν λόγω έργου.

Για την εκτίμηση της συνεκτικότητας των υποβληθεισών προτάσεων με τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, ουσιώδες στοιχείο αποτελεί η συμβατότητά τους με ευρύτερες τρέχουσες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, όπως επίσης και ειδικότερα η συ-μπληρωματικότητά τους με άλλους χωρικούς σχεδιασμούς και λοιπές σχετικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο.

Ο έλεγχος και η ιεράρχηση των προτεινομένων προς χρηματοδότηση έργων διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οδηγό Διαχείρισης του ΧΠ. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι συγκριτική. Το Πράσινο Ταμείο δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί μέρους στοιχείων των θετικά αξιολογημένων προτάσεων.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων των Πράξεων που θα ενταχθούν στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο «Σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του Δικαιούχου», υπόδειγμα του οποίου βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.prasinotameio.gr.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει ιδίως:

→ Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της Πράξης.
→ Να τηρούν τις αρχές της οικονομικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας.
→ Να αποστέλλουν στο Πράσινο Ταμείο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου της Πράξης και των υποέργων της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οδηγού Διαχείρισης Προγραμμάτων.
→ Να αποδέχονται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του Δικαιούχου, της Πράξης που εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.
→ Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης - δημοσιότητας όπως προβλέπονται στον οδηγό του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου: www.prasinotameio.gr
→ Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς το Πράσινο Ταμείο στα Αιτήματα Εκταμίευσης.
→ Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της Πράξης σε φακέλους ανά Πράξη και υποέργο, τουλάχιστον 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου.
→ Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των Πράξεων και για όσο χρόνο ο Δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της Πράξης, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταμείου και σε όλα τα αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας.
→ Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθούν.

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Οι σχετικές πληροφορίες για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.prasinotameio.gr. Τυχόν ερωτήματα των ενδιαφερομένων φορέων μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@prasinotameio.gr.

Για ειδικότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στους Γ. Πρωτόπαπα και Α. Παρδάλη, στο τηλέφωνο 2105241919, ή στα e-mail: gprotopapas@prasinotameio.gr και NPardali@prasinotameio.gr.

Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας του Πράσινου Ταμείου με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα. Σε αυτόν θα ανακοινώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Χρηματοδοτικού Προγράμματος κάθε σχετική πληροφορία και θα προστίθενται σταδιακά δι-ευκρινήσεις για όποια θέματα ανακύπτουν.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...