Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο με τίτλο: Βελτίωση προσπελασιμότητας και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, οικισμών, μονοπατιών, σημείων ενδιαφέροντος Οθωνών " με προϋπολογισμό 878.000€

 Με προχθεσινή απόφαση του Περιφερειάρχη εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο με τίτλο: "Βελτίωση προσπελασιμότητας και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, οικισμών, μονοπατιών, σημείων ενδιαφέροντος Οθωνών "  με  προϋπολογισμό  878.000€ και διάρκεια υλοποίησής του 11 μήνες.
Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:
Πλακοστρώσεις στους οικισμούς «Χωριό» και «Άμμο» και στο «Ηλιοβασίλεμα»:
Πλακόστρωση τμημάτων υφιστάμενων τσιμεντοστρωμένων κοινοχρήστων χώρων εντός των ορίων του οικισμού «Χωριό». Η πλατεία του χωριού θα οριοθετηθεί με ορθογωνισμένη πλάκα τύπου Σιννιών και θα τοποθετηθούν παραδοσιακά καθιστικά και κάδοι απορριμμάτων.
Πλακόστρωση, με ακανόνιστες και ορθογωνισμένες πλάκες τύπου Σινιών, υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου μονοπατιού, που οδηγεί στο «Ηλιοβασίλεμα». Στο τέλος του μονοπατιού λίγο πριν το χώρο θέασης θα τοποθετηθεί ξύλινη περίφραξη.
Πλακόστρωση τμήματος υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης κοινοχρήστου χώρου εντός των ορίων του οικισμού «Άμμος» με ακανόνιστες και ορθογωνισμένες πλάκες. Στο τελευταίο τμήμα θα γίνει καθαίρεση τμήματος άοπλου σκυροδέματος και δημιουργία υπόγειου δικτύου αποχέτευσης για την συγκέντρωση και σωστή απορροή των όμβριων υδάτων στους ήδη υπάρχοντες φυσικούς αποδέκτες.

Ανάδειξη μονοπατιών
α. «Χωριό»-πρώην Δημοτικό Σχολείο(Λαογραφικό Μουσείο)
β. Πρώην Δημοτικό Σχολείο (Λαογραφικό Μουσείο)- Άμμος
γ. «Χωριό» - «Δάφνη»
δ. Άμμος – Βιντζεντζάτικα
Θα γίνει καθαρισμός και εκθάμνωση εδάφους, βελτίωση της βατότητας και κατασκευή λιθόστρωτου, όπου απαιτείται. Θα τοποθετηθούν παραδοσιακά καθιστικά και κάδοι απορριμμάτων διάσπαρτοι στην διαδρομή.
4.Βελτίωση προσβασιμότητας οδών στις θέσεις «Μητσιαλάτικα», «Παγκαλάτικα», «Αργυράτικα» και «Φάρο»
Απομάκρυνση φυτικών γαιών, θα τοποθετηθεί υπόβαση και βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους και τσιμεντώστρωση όπου απαιτηθεί, και θα κατασκευαστούν τα απαιτούμενα τεχνικά. Στην τρίτη οδό θα κατασκευαστεί τοιχείο βαρύτητας και θα αντικατασταθεί το υπάρχον τεχνικό με νέο, διατομής αγωγού (τσιμεντοσωλήνα) Φ600.
Στην οδό που οδηγεί στα Κοντζιμάτικα και στα Παπαδάτικα θα κατασκευαστεί δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με χαλύβδινους ιστούς και φωτιστικά σώματα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...