Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την υλοποίηση της Προκαταρκτικής και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού σκαφών στο λιμένα Αυλάκια Οθωνών!!

Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και της εταιρίας ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί για την υλοποίηση από τον δεύτερο συμβαλλόμενο της προκαταρκτικής μελέτης του έργου, που αφορά τη βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού σκαφών στο λιμένα Αυλάκια Οθωνών.
Η ανάδοχος εταιρία έχει τεράστια εμπειρία, σε μελέτες κατασκευής μεγάλων λιμενικών έργων, όχι μόνο στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Το προφίλ της αναδόχου εταιρίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.tritonsa.gr.
Στις υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρίας μεταξύ των άλλων είναι:
 • Η σύνταξη Μαθηματικού προσομοιώματος της κυματικής προσβολής και διείσδυσης στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αυλάκια Οθωνών Για την προσομοίωση θα χρησιμοποιηθεί το αριθμητικό μοντέλο MIKE 21 BW του Daniel’s Hydraulic Institute που αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο παγκοσμίως λογισμικό για ανάλυση παράκτιων κυματικών διεργασιών.
 • Περιγραφή της βέλτιστης διάταξης των απαιτούμενων έργων που θα υποδειχθεί από το μαθηματικό προσομοίωμα. Η παρουσίαση των έργων θα γίνει σε επίπεδο Προκαταρκτικού Τεχνικού σχεδιασμού, αναλυτικότερα δε θα συνταχθούν & υποβληθούν :
  α. Τεύχος Τεχνικών δεδομένων των προτεινόμενων κατασκευών με τεκμηρίωση της σκοπιμότητάς τους
  β. Προεκτίμηση του κόστους των προτεινόμενων έργων με επίπεδο ακρίβειας αυτού του Προκαταρκτικού σχεδιασμού.
  γ. Προσδιορισμό των αναγκαίων Οριστικών μελετών (και τυχόν ερευνών) που πρέπει να συνταχθούν / εκτελεστούν
  δ. Προεκτίμηση των κατά νόμο αμοιβών των Οριστικών μελετών ανά κατηγορία και τάξη μελετητικού πτυχίου, και
  ε. Χρονοδιάγραμμα για τη σύνταξη των εν λόγω μελετών και την αδειοδότησή τους.


  Παράλληλα υπογράφτηκε και η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και του κου Ε. Ανδριάνη, Πολιτικού Μηχανικού, για την εκπόνηση από τον δεύτερο συμβαλλόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων που θα προταθούν από την ανάδοχο εταιρία ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί

  Η παράδοση της μελέτης από την ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί αναμένεται να γίνει εντός της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου, ενώ η έναρξη υλοποίησης της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης αναμένεται να αρχίσει αμέσως μετά την παράδοση της προκαταρκτικής μελέτης του έργου.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...