Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Συνεδριάζει την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας

Με 44 θέματα θα συνεδριάσει την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου, στις 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας, στην συνεδριακή αίθουσα του Μον Ρεπό. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι και η αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου ''Διαμορφώσεις – συντηρήσεις – αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων, οδικού δικτύου και κτιρίων Διαπόντιων Νησιών (Οθωνοί – Ερείκουσα – Μαθράκι)'' και εξ αιτίας αυτής η αναμόρφωση του Δημοτικού προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013, με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών  Γ. Πανταζής.
Δείτε ολόκληρη την ημερήσια διάταξη:

1.Ανακοινώσεις.
2.Άσκηση Δημοτικού Ελέγχου.
3.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2014 (Εισηγητής: κ. Σ. Μωραϊτης)
4.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2013  (Εισηγητής: κ. Σ. Μωραϊτης)
5.Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 (Εισηγητής: κ. Σ. Μωραϊτης)
6.Λήψη Αποφάσεως  περί αναγνώρισης οφειλής  για την εκτέλεση εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων και εργασιών καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων στις Δ.Ε. Φαιάκων  - Κασσωπαίων – Παρελίων – Αχιλλείων – Εσπερίων – Θιναλίων και έγκρισης του διακανονισμού αποπληρωμής της ανωτέρω οφειλής. (Εισηγητής: κ. Σ. Μωραϊτης).
7.Λήψη Αποφάσεως περί αναγνώρισης οφειλής και παραίτησης από τα ήδη ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά εκδοθείσης διαταγής πληρωμής από την Εταιρεία με την επωνυμία ''ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' κατά του Δήμου Κέρκυρας. (Εισηγητής: κ. Σ. Μωραϊτης)
8.Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2014-2015 (Εισηγητής: κ. Α. Πουλής)
9.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της διαδικασίας αναθέσεως σε Ανάδοχο της σύμβασης ''Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αχιλλείων'' (Εισηγητές: Σ. Ρίγγας – Σ. Μωραϊτης).
10. Συζήτηση για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο Κέρκυρας και λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της διαδικασίας επιλογής αναδόχου ''Για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων '' μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. , με την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου (Εισηγητές: Σ. Κροκίδης – Σ. Μωραϊτης).
11.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: Σ. Ρίγγας)
12.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παραχωρήσεως χρήσης αιθουσών  εγκαταλελειμμένων Δημοτικών Σχολείων στους Πολιτιστικούς Συλλόγους Παλαιοχωρίου και Βιταλάδων Δημοτικής Ενότητας Λευκιμμαίων Δήμου Κέρκυρας  ( Εισηγητής : κ. Σ. Μωραϊτης)
13.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της διαδικασίας εκμίσθωσης κατάλληλου οικήματος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως έδρα της Δημοτικής Κοινότητας Γαστουρίου σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5/14-10-2013 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαστουρίου της Δ.Ε. Αχιλλείων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητές: Β. Βλάσση – Σ. Μωραϊτης).
  
14.Λήψη Αποφάσεως περί επιβολής ή μη προστίμων στον κ. Αθανάσιο Δελλή για παράνομη διενέργεια διαφήμισης σε στέγαστρα του ΚΤΕΛ. (Εισηγητής : κ. Α. Σαγιάς).
15.Λήψη Αποφάσεως περί επιβολής ή μη προστίμων στην κ. Σπυριδούλα Σαγιά για παράνομη διενέργεια διαφήμισης σε στέγαστρα του ΚΤΕΛ. (Εισηγητής: κ. Α. Σαγιάς).
16.Λήψη Αποφάσεως περί α) διαγραφής ή μη προστίμου στον διαφημιζόμενο ''ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΕΤ'' και β) επιβολής ή μη προστίμου στη διαφημιστική εταιρεία ''PROMOSPORT Α.Ε.'' για παράνομη διενέργεια διαφήμισης στο Εθνικό Στάδιο Κέρκυρας. (Εισηγητής: κ. Α. Σαγιάς).
17.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως επιστροφής χρηματικού ποσού στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝΔΗ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (Εισηγητής: κ. Σ. Μωραϊτης).
18.Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο επ΄ ονόματι ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΑΓΓΕΛΟΥ (Εισηγητής: κ. Σ. Μωραϊτης)
19.Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο επ΄ ονόματι ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ (Εισηγητής: κ. Σ. Μωραϊτης)
20.Λήψη Αποφάσεως περί μερικής διαγραφής χρέους από χρηματικό κατάλογο επ΄ ονόματι ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Εισηγητής: κ. Σ. Μωραϊτης)
21.Λήψη Αποφάσεως περί αποδοχής του αιτήματος της κ. ΜΑΡΙΑΣ ΣΟΥΡΤΖΙΝΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ για τη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλόμενου ποσού (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
22.Λήψη Αποφάσεως περί αποδοχής του αιτήματος του κ. ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΥΡΤΖΙΝΟΥ για τη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλόμενου ποσού (Εισηγητής: κ. Σ. Μωραϊτης).
23.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως επιστροφής ποσού στην κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ. (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραϊτης)
24.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως επιστροφής ποσού στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΦΑΚΙΟΛΑ. (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραϊτης)
25.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως επιστροφής ποσού στον κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΑΜΑΛΟ.  (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραϊτης)
26.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως επιστροφής ποσού στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΜΑΛΟ . (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραϊτης)
27.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως χορηγήσεως άδειας στον κ. ΜΑΤΘΑΙΟ ΒΛΑΧΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ για τη λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου με δεκατρείς (13) ηλεκτρονικούς υπολογιστές (INTERNET εντός επιχείρησης που λειτουργεί ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) (Εισηγητής: Α. Σαγιάς)
28.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ'' (Εισηγητής: Γ. Πανταζής)
29.Λήψη Αποφάσεως σχετικά με κτηματική ιδιοκτησία κείμενη εκτός ορίων οικισμού στη θέση ''Σκάλα'' της τοπικής Κοινότητας Πεντατίου, Δ.Ε. Μελιτειέων του Δήμου Κέρκυρας, ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24-4-1977 (Εισηγητής: κ. Θ. Τσιμπούλη)
30.Λήψη Αποφάσεως  περί εγκρίσεως του 3ου (τελικού) Α.Π.Ε. του έργου ''ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΘ.0+000 ΕΩΣ ΧΘ.0+500'' (Εισηγητής: Γ. Πανταζής)
31. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ'' (Εισηγητής: Γ. Πανταζής)
32.Λήψη Αποφάσεως περί διάλυσης της σύμβασης του έργου ''ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ – ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ – ΘΙΝΑΛΙΩΝ'' (Εισηγητής: κ. Γ. Πανταζής)
33.Λήψη Αποφάσεως περί α) αποδοχής χρηματοδότησης της Πράξης ''Διαμορφώσεις – συντηρήσεις – αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων, οδικού δικτύου και κτιρίων Διαπόντιων Νησιών (Οθωνοί – Ερείκουσα – Μαθράκι)'' και β) Αναμόρφωσης Δημοτικού προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 (Εισηγητής: Γ. Πανταζής)
34.Επικαιροποίηση της υπ. αριθμόν 56-770/17-12-2001 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου π. Δήμου Κερκυραίων ''περί αποδοχής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του διαλυθέντος Ιδρύματος ''Καρόλου και Αμαλίας Αρλιώτη'' και έγκριση ποσού αμοιβής του Δικηγόρου με έδρα την Αθήνα που ορίστηκε με την υπ. αριθμόν 11-10/25-06-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
35.Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Κέρκυρας (Δ.Ο.Π.Α.Π.) (Εισηγητής: Σ. Μουζακίτης)
36.Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Κέρκυρας (Δ.Ο.Π.Α.Π) (Εισηγητής: κ. Σ. Μουζακίτης)
37.Λήψη Αποφάσεως περί συνέχισης απασχόλησης εργαζομένης με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) στο ΔΟΠΑΠ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ (Εισηγητής: Σ. Μουζακίτης).
38.Ορθή επανάληψη της υπ. αριθμόν 26-599/01-11-2013 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας ως προς τον Κ.Α. της Δομής ''Κοινωνικό Φαρμακείο''. (Εισηγητής : κ. Α. Πουλής)
39.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της μεταστέγασης του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Πουλής).
40.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως μίσθωσης επιπλέον σχολικών αιθουσών για το Δημοτικό Σχολείο Μελιτειέων Δήμου Κέρκυρας με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης (Εισηγητής: κ. Α. Πουλής).
41.Συζήτηση περί τροποποιήσεως της υπ. αριθμόν 20-504/16-11-2011 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας περί λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Κέρκυρας. (Εισηγητής: κ. Σ. Μωραϊτης)
42.Λήψη Απόφασης περί εκποίησης Οχημάτων του Δήμου Κέρκυρας στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) με τη διαδικασία της δημοπρασίας. (Εισηγητής : κ. Σ. Ρίγγας).
43.Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στην 25η Διεθνή Έκθεση ''AGROTICA'' στη Θεσσαλονίκη (Εισηγητής: κ. Α. Δήμου).

44.Έγκριση μετακινήσεων Αιρετών και Υπηρεσιακών Παραγόντων του Δήμου Κέρκυρας για Δημοτικές Υποθέσεις (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...