Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Δήμος λειτουργεί παράνομα εταιρεία: Το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την Κέρκυρα

Μη νόμιμη  χαρακτηρίζει σε πόρισμά του το Ελεγκτικό Συνέδριο τη σύσταση της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Κέρκυρας (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πόρισμα που αποκαλύπτει η aftodioikisi.grκλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών του Συνεδρίου συνήλθε στις 15 Οκτωβρίου και αποφάσισε ότι χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Μονομετοχικής Εταιρείας του Δήμου ποσού 15.996,15 ευρώ, δεν μπορεί να θεωρηθεί γιατί η σύσταση της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Κέρκυρας, με συγχώνευση μετά από... απορρόφηση της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Παλαιοκαστριτών από τη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Κασσωπαίων, δεν είναι νόμιμη.
Και τούτο διότι, πέραν του ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις διαδικασία, αφού το σχετικό σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των εταιρειών αυτών δεν εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν αποτυπώνεται σαφώς η βούληση του οικείου ΟΤΑ για συγχώνευση αποκλειστικά των δύο αυτών ανωνύμων εταιρειών, η εκδοθείσα σχετική απόφαση πάσχει ως προς τη μονιμότητά της.
Η διαφορετικού περιεχομένου απόφαση του ΔΣ και η μη δημοσιότητα
Στο σκεπτικό του Ελεγκτικού Συνεδριόυ, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η συγχώνευση που συντελέσθηκε με απορρόφηση της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Παλαιοκαστριτών από τη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Κασσωπαίων, σύμφωνα με το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως είχε γράψει το Μάιο του 2013 και η aftodioikisi.gr, στηρίχθηκε σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας που έχει διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που συζητήθηκε και εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 28.2.2011 οπότε και με έγγραφο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου είχε αποφασιστεί η συγχώνευση με απορρόφηση των Μονομετοχικών Ανωνύμων Εταιρειών των πρώην Δήμων Εσπερίων, Φαιάκων και Παλαιοκαστριτών από τη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία του πρώην Δήμου Κασσωπαίων και τη μετονομοασία αυτής σε ΜΑΕΔΗΚ.
Και η Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Παλαιοκαστριτών όμως που προέκυψε από τη μετατροπή της Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου Παλαιοκαστριτών (ΑΝΕΔΗΠ) σε Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία κατά παράβαση των διατάξεων 3 άρθρων του κν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» δεν καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ως εκ τούτου, αφού δεν συντελέστηκαν οι απαιτούμενες διατυπώσεις δημοσιότητας η μετατροπή της δεν έχει συντελεστεί και η τελευταία θεωρείται νομικά ανύπαρκτη.
Τα ποσά και οι σκοποί
Σημειώνεται επίσης ότι τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης  (προ φόρων) της ΜΑΕΔΗΚ για το έτος 2011 ανήλθαν σε 349.260,47 ευρώ και για το έτος 2012 σε 304.692,39 ευρώ, στο πλαίσιο δε των δραστηριοτήτων της  έχει προβεί στη σύναψη 406 συμβάσεων για το έτος 2011 και 371 συμβάσεων για το έτος 2012, που αφορούν  στην παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης  αιγιαλού σε ιδιώτες, ενώ συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα  το ύψος των επιχορηγήσεων των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 800.000,00 ευρώ.
Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανήρθε στα  168.040,60 ευρώ, για να καλυφθεί δε η απομείωσή του  λόγω της αρνητικής θέσης των συγχωνευθεισών  εταιρειών,  κατά 144.588,31 ευρώ, με βάση την έκθεση αποτίμησης των ορκωτών λογιστών, ο μέτοχος (Δήμος Κέρκυρας) υποχρεούτο να εισφέρει  περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμήθηκαν, σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών λογιστών για την ενίσχυση του μετοχικού κεφαλαίου με 60.000,00 ευρώ και καθορίστηκαν οι σκοποί της  ως εξής:
α. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κέρκυρας, των επιχειρήσεων, των νομικών προσώπων του και των κληροδοτημάτων του με στόχο την παραγωγή εσόδων, την δημιουργία απασχόλησης και τη συμβολή στην ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
β. Η με κάθε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, όπως των γηπέδων, πεζοδρομίων, αιγιαλού και  παραλιών.
γ. Η αξιοποίηση του εργοληπτικού της πτυχίου, η εκτέλεση έργων και εργασιών του Δήμου και η υποστήριξη της τεχνικής λειτουργίας του Δήμου Κέρκυρας καθώς και η ανάληψη της παροχής υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της επιχείρησης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 268 παρ. 1 το Δ.Κ.Κ., όπως ισχύει.
δ. Η εκπόνηση και υλοποίηση ιδίου κατασκευαστικού επενδυτικού προγράμματος ανάπτυξης.
ε. Για την αποτελεσματικότερη  αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, την βέλτιστη εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων που της έχουν ανατεθεί και τη δημιουργία αισθητικού αποτελέσματος ικανού να προσελκύσει τους κατά περίπτωση ενδιαφερόμενος χρήστες των υπηρεσιών που παρέχει, η επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιεί έργα αναβάθμισης, συντήρησης, εξωραϊσμού και αναπλάσεις και να προμηθεύεται αγαθά, εξοπλισμό και υπηρεσίες.
στ. Για την εκπλήρωση των σκοπών της μπορεί να συνεργάζεται  με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να καταθέτει προτάσεις, να συμμετέχει σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων, να συνάπτει συμφωνίες στρατηγικού χαρακτήρα, να δημιουργεί εργοτάξια, καθώς και άλλους κύριους ή βοηθητικούς χώρους για τις ανάγκες της, να προμηθεύεται δομικά υλικά και τον αναγκαίο  μηχανικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
Η απόφαση
Ως εκ τούτου το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπιστώνει και αποφαίνεται ότι το χρηματικό ένταλμα πληρωμής της (ΜΑΕΔΗΚ) δεν πρέπει να θεωρηθεί γιατί είναι μη νόμιμη. Το θέμα πάντως δεν είναι άγνωστο για την κοινότητα της Κέρκυρας, καθώς την προηγούμενη άνοιξη, σε επιστολή του ο ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μανώλης Αγγελάκας,  είχε ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο πως: «Διαπιστώθηκε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας σύστησε τη ΜΑΕΔΗΚ με τη συγχώνευση των 4 μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών των πρώην Δήμων Εσπερίων, Φαιάκων, Παλαιοκαστριτών και Κασσωπαίων και όχι των 2 μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών των πρώην Δήμων Κασσωπαίων και Παλαιοκαστριτών. Συνεπώς στην υπηρεσία είχε αποσταλεί από τη ΜΑΕΔΗΚ κατά τον αρχικό έλεγχο της εταιρείας η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με παραποιημένο περιεχόμενο».
Η αντίδραση του δήμου είχε έρθει τότε με ανακοίνωση στην οποία επεσήμανε πως με κανέναν τρόπο δεν ζημιώθηκαν τα συμφέροντα των δημοτών, ενώ κατηγορούσε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για το ότι «υπεισέρχεται σε θέματα τα οποία κείνται εκτός των αρμοδιοτήτων της».
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...