Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Η προμελέτη των έργων για την βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού σκαφών στο λιμάνι Αυλάκια Οθωνών

Παραδόθηκε στο Δήμο Κέρκυρας, από την μελετητική ομάδα της εταιρίας ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., και σας παρουσιάζουμε την προμελέτη των απαιτούμενων έργων για την βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού σκαφών στο λιμάνι Αυλάκια  Οθωνών.
Συνολικά εξετάστηκαν 12 διαφορετικές λύσεις έργων, προκειμένου να επιλεγεί η βέλτιστη λύση που θα επιτύγχανε την καλλίτερη προστασία του λιμανιού από ΝΑ, Α  και ΒΑ ανέμους.
Η βέλτιστη λύση επιτυγχάνεται με...
την επέκταση του προσήνεμου μώλου κατά 100μ., την κατασκευή κυματοθραύστη μήκους 80μ. με δ/νση ΒΔ-ΝΑ, με την κατασκευή μώλου μήκους 25μ. εγκάρσια στο μέσο της επέκτασης  του προσήνεμου μώλου και τέλος με την κατασκευή απορροφητικού κρηπιδώματος στην εσωτερική λιμενολεκάνη.

Οι κυματισμοί που θα παρατηρούνται στο λιμάνι με την επιλεγείσα λύση του Μαθηματικού Προσημειώματος και με ανέμους 6 μποφόρ, είναι οι κατωτέρω:

Χάρτης «Σημαντικού» ύψους Κύματος (Hm0) για ΝΑ κυματισμό
Χάρτης «Σημαντικού» ύψους Κύματος (Hm0) για ΒΑ κυματισμό

Με τα προτεινόμενα ανωτέρω έργα της βέλτιστης λύσης, επιτυγχάνεται ικανοποιητική κυματική προστασία από ΝΑ, Α και ΒΑ κυματισμούς, ασφαλείς συνθήκες είσπλου με το μικρότερο δυνατό κόστος έργων και βυθοκορήσεων. Η διάταξη αυτή των έργων παρέχει επίσης δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξης του λιμενίσκου με προσθήκη νέων παραλιακών κρηπιδωμάτων σε συνδυασμό με την διεύρυνση της επιφάνειας ελιγμών του προλιμένος του.
Στα προτεινόμενα έργα μεταξύ των άλλων προβλέπεται και η οδική πρόσβαση και επισκευή της προβλήτας στο Φύκι, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που επικρατούν εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή του λιμανιού Αυλάκια.
Για πρώτη φορά στα χρονικά παρουσιάζεται από την ομάδα μελετητών ένα Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) για το λιμάνι Αυλάκια Οθωνών, αφού στο σχεδιασμό των προτεινόμενων έργων δίδεται ιδιαίτερα προσοχή όπως οι προτεινόμενες λύσεις αποφύγουν στραγγαλισμό της όποιας μελλοντικής ανάπτυξης γι’ αυτό και εμπεριέχουν το στοιχείο της δυνητικής επέκτασης αν οι συνθήκες στο μέλλον το επιτρέψουν.

Τα προτεινόμενα έργα, που θα μελετηθούν άμεσα σε επίπεδο οριστικής μελέτης είναι:

1. Επέκταση προσήνεμου μώλου στο λιμένα Αυλάκια

Επί τη βάσει των συμπερασμάτων του Μαθηματικού Προσομοιώματος προβλέπεται η επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά 100m περίπου προς τα ανατολικά κατά μήκος του άξονά του, έτσι ώστε από τα 160m που είναι σήμερα να φθάσει συνολικά τα 260m. Το έργο θα περιορίζει την ενέργεια των προσπιπτόντων Ν και ΝΑ κυματισμών που δυσχεραίνουν σήμερα τον είσπλου του Ο/Γ στο υφιστάμενο κρηπίδωμα του προλιμένα.

2. Βραχίονας εγκάρσιος του προσήνεμου μώλου στο λιμένα Αυλάκια

Πρόκειται για μικρό κυματοθραύστη ο οποίος κατασκευάζεται, εγκάρσια στον άξονα του προσήνεμου μώλου με διεύθυνση προς τον βορράν, έτσι ώστε να αποκόπτονται οι εξ ανατολών προερχόμενοι κυματισμοί που προσβάλλουν απ΄ευθείας το στόμιο της λιμενολεκάνης. Ο εν λόγω βραχίονας θα έχει περιορισμένο μήκος (περί τα 25m στην στέψη), έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση στην επιφάνεια ελιγμών του προλιμένα αλλά παράλληλα να παρέχεται σκέπη από τους Α, ΝΑ κυματισμούς στα προσδεδεμένα στην ξύλινη πεζογέφυρα σκάφη αναψυχής.

3. Βόρειος αποσπασμένος κυματοθραύστης στο λιμένα Αυλάκια

Πρόκειται για κυματοθραύστη, αποσπασμένο από την ακτή που θα κατασκευαστεί βόρεια του προσήνεμου μώλου με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, μήκους 80m, στην στέψη, προκειμένου να προφυλάσσει τον λιμένα από τους Β και ΒΑ προερχόμενους κυματισμούς.

4. Εκσκαφές λιμενολεκάνης και διαύλου στο λιμένα Αυλάκια

Προκειμένου ο είσπλους στον λιμένα να καταστεί ασφαλής υπό συνθήκες μέτριας κυματικής προσβολής (έως 6Β) αλλά και το καταφύγιο να γίνει λειτουργικό για σκάφη αναψυχής και αλιευτικά, προβλέπονται εργασίες εκβάθυνσης (βυθοκόρησης) του θαλάσσιου πυθμένα στις παρακάτω στάθμες και θέσεις::
α) στα -3,50m από Κ.Ρ. σε θέσεις του προλιμένος για την περαιτέρω διεύρυνση του κύκλου ελιγμών του.
β) βαθμιδωτά στα –4,50m και –5,0m από Κ.Ρ., στην περιοχή του νέου ακρομωλίου και του διαύλου είσπλου αντιστοίχως.

5. Επέκταση υφιστάμενης ξύλινης πεζογέφυρας όπισθεν του προσήνεμου μώλου του λιμένα Αυλάκια
 
Προβλέπεται η επέκταση κατά 85m περίπου (έως τον εγκάρσιο βραχίονα), της υφιστάμενης πεζογέφυρας επί βάθρων εκ σκυροδέματος με ξύλινο κατάστρωμα πλάτους 1,5m. κατά μήκος της υπήνεμης πλευράς του προσήνεμου μώλου. Η εν λόγω πεζογέφυρα χρησιμοποιείται για την πρόσδεση σκαφών αναψυχής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

6. Απορροφητικά κρηπιδώματα εσωτερικής λιμενολεκάνης στο λιμένα Αυλάκια

Προβλέπεται ανακρηπίδωση μικρού τμήματος της περιμέτρου της λιμενολεκάνης με κατασκευή μετώπου απορροφητικού τύπου, σε θέση που βρίσκεται έναντι του στομίου της στο δυτικό όριό της.
Το εν λόγω κρηπίδωμα θα κατασκευαστεί έμπροσθεν και εν επαφή με την υφιστάμενη περιμετρική κρηπίδωση, επί μήκους 50m με πλάτος 5m περίπου.
Το ωφέλιμο βάθος της ανακρηπίδωσης προβλέπεται στα -2,5m από Μ.Σ.Θ. η δε στάθμη στέψης της ανωδομής στο +1,0m (από Μ.Σ.Θ.).
Σκοπός του εν λόγω έργου είναι να αμβλυνθούν τα έντονα προβλήματα σχεδόν ολικής ανάκλασης σε συνδυασμό με δημιουργία στάσιμων κυματισμών (ρεστία / clapotis) που παρατηρούνται σήμερα στην εσωτερική λιμενολεκάνη. Οι κυματισμοί αυτοί καταπονούν τα ελλιμενισμένα σκάφη αλλά και υποσκάπτουν, προξενώντας σωρευτικές ζημιές, τις θεμελιώσεις των κρηπιδωμάτων του συνόλου της περιμέτρου της λεκάνης.

7. Μικροβελτιώσεις τεχνικών και διαμόρφωση των χερσαίων χώρων του λιμένος Αυλάκια
  1.  Η ράμπα ανέλκυσης μικρών σκαφών στο μέτωπο του κρηπιδώματος του προλιμένα έχει εξαιρετικά απότομη κλίση καθιστώντας δυσχερή έως και ανέφικτη την χρήση της. Η εκ σκυροδέματος πλάκα καθέλκυσης θα πρέπει να καθαιρεθεί και επανασκυροδετηθεί με ηπιότερη κλίση 10ο (έως 12ο κατά μέγιστο) και με μεγαλύτερο προφανώς μήκος.
  2. Όπισθεν του κρηπιδώματος κατά μήκος του βορείου ορίου του στομίου και σε απόσταση 3μ. από αυτό, να γίνει δενδροφύτευση έτσι ώστε να αμβλυνθεί η αρνητική πρώτη εικόνα που σχηματίζει ο επισκέπτης του νησιού από την συνήθως έρημη θυμίζει έντονα τα βιομηχανικά δάπεδα των εμπορικών λιμένων.
  3. Η σιδηροκατασκευή που φέρει το ξύλινο κατάστρωμα της υπάρχουσας πεζογέφυρας στην υπήνεμο (βόρεια) παρειά του προσήνεμου μώλου θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να μπορεί να αναλάβει τα φορτία πρόσδεσης και παραβολής των σκαφών χωρίς την παραμόρφωση του ξύλινου καταστρώματος όπως ατυχώς συμβαίνει σήμερα. Η ενίσχυση της σιδηροκατασκευής θα πρέπει να συνδυασθεί με εποξειδική βαφή, πρόβλεψη γραμμικού προσκρουστήρα και τοποθέτηση δεστρών και ανοδίων.
  4. Προ του μετώπου και καθ΄όλο το μήκος της πεζογέφυρας θα ποντιστεί πυθμένιο αγκυροβόλιο (αλυσίδα «μάνα») για την πρόσδεση των σκαφών αναψυχής κατά την δ/νση Β-Ν τους θερινούς μήνες.
  5. Θα κατασκευαστεί Λιμενικός Σταθμός εμβαδού 104 τ.μ. εκ των οποίων τα 50 τ.μ. θα είναι δομημένος χώρος και τα 54 τ.μ. ημιυπαίθριος χώρος. Ο  Λιμενικός Σταθμός θα περιλαμβάνει: εκδοτήριο εισιτηρίων, γραφείο λιμενοφύλακα, wc  και ντους, γραφείο πληροφοριών και κλειστό χώρο αναμονής.
8. Επισκευή του προβλήτος Ο/Γ στο Φύκι.
  1. Προβλέπεται η επισκευή των υποσκαφών του προβλήτος στην στάθμη θεμελίωσης του μετώπου του κρηπιδότοιχου. Η εν λόγω επισκευή θα εκτελεστεί κατά προτίμηση με έγχυση υφάλου σκυροδέματος μέσω οπών που θα διατρηθούν με ελαφρό διατρητικό εξοπλισμό από το κατάστρωμα του προβλήτος. Οι σπηλαιώσεις θα σφραγισθούν εξωτερικά με ξυλότυπο ή με σειρά σακκολίθων, η δε σκυροδέτηση θα παρακολουθείται από δύτη μέσω επιστομίων εξαγωγής του ενέματος.
  2. Θα γίνει άρση των φυσικών ογκολίθων που έχουν παρασυρθεί εκατέρων του μετώπου του κρηπιδοτοίχου και παρεμποδίζουν τους ελιγμούς του προσεγγίζοντος σκάφους.
  3. Τέλος απαιτείται και η συνολική ανακατασκευή των εκ σκυροδέματος επιστρώσεων όπισθεν του κρηπιδοτοίχου. Η έκταση της επισκευής αυτής μπορεί να περιλάβει και μέρος της μικρής συνδετήριας οδού μέχρι το επαρχιακό δίκτυο.

Το συνολικό κόστος όλων των ανωτέρω έργων εκτιμάται, σε στάδιο προκαταρκτικού σχεδιασμού, στο ποσό των 2.400.000€. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται γενικά έξοδα και όφελος, κονδύλιο απροβλέπτων και ο φόρος προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α).

Μαζί με την παράδοση της προμελέτης παραδόθηκαν από την μελετητική ομάδα και τα τεύχη δημοπράτησης της οριστικής μελέτης των έργων.
Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει άμεσα με διαγωνισμό και σύμφωνα με το Ν. 3316/05.

Ήδη με πρωτοβουλία της Περιφέρειας και με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστή Χατζηδάκη έχει εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων το ποσό των 72.000€, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί άμεσα για την πληρωμή της οριστικής μελέτης των έργων.

Ακολουθούν τα διάφορα διαγράμματα των προτεινόμενων νέων έργων του λιμανιού Αυλάκια:


Η δυναμική για ανάπτυξη που παρέχεται με τον προτεινόμενο σχεδιασμό ενδεικτικά και μόνο φαίνεται στο παρακάτω σκαρίφημα, όπου παρουσιάζεται ένα Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan)  που είναι εφικτό για την ανάπτυξη του λιμένος, με την περαιτέρω επέκταση/βελτίωση των εγκαταστάσεων του σε βάθος χρόνου, όταν οι συνθήκες της τουριστικής ή αλιευτικής αγοράς επιβάλλουν τούτο και η οικονομική συγκυρία είναι ευμενέστερη.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...