Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Υποχρεωτική η δήλωση πηγαδιών και γεωτρήσεων στο «Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)» μέχρι 15 Μαίου 2014

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 145026/10.01.2014 συστήνεται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α, Μητρώο Σημείων Υδροληψίας με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)», για τη συνολική εγγραφή των σημείων υδροληψίας και των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος από τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας.
Το μητρώο περιλαμβάνει...
τα ενεργά σημεία υδροληψίας και τα ανενεργά· δηλαδή αυτά που δεν χρησιμοποιούνται αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τα διατηρούν για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση ή ως διακοσμητικά στοιχεία, όπως παλιά πέτρινα πηγάδια σε αυλές σπιτιών.
Ολοι οι χρήστες σηµείων υδροληψίας (ιδιοκτήτες και χρήστες πηγαδιών και γεωτρήσεων), υποχρεούνται µέχρι τις 15 Μαΐου 2014, να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο που υπάγονται για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).
Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής στο ΕΜΣΥ αποτελεί προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης κατά την οποία μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ο ενδιαφερόμενος χρήστης κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας, υποχρεούται να προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας.
Η αίτηση υποβάλλεται από το χρήστη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), με την ιδιότητά του ως φορέα εμπραγμάτου δικαιώματος (κυριότητα, επικαρπία ή δουλεία) ή ενοχικού δικαιώματος (μίσθωση, παραχώρηση χρήσης) ή άλλου δικαιώματος, στην έκταση όπου βρίσκεται το σημείο υδροληψίας.
Σε περίπτωση ιδιωτικού σημείου υδροληψίας, όπου έχουν δικαίωμα περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποβάλλεται κοινή αίτηση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των χρηστών και η απολήψιμη ποσότητα ύδατος, όπως επιμερίζεται στον καθένα.
Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής κοινής αίτησης, η αίτηση υποβάλλεται ατομικά συνοδευμένη από τα στοιχεία και των υπόλοιπων χρηστών. Σε περίπτωση που κάποιος από τους συνδικαιούχους δεν επιθυμεί τη χρήση νερού οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια για την εγγραφή υπηρεσία.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...